لوگو

يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437
...

روحانيون كاروانهاي عتبات به تلاوت قرآن كريم زائران در حرم ها

حجت الاسلام بهجتي تصريح كرد: مسئولان كاروانها بايد براي بهره مند شدن زائران از تمامي اماكن مقدسه و با هدف معرفت افزايي در حرم ها را بيشتر مورد توجه قرار دهند.

...

روحانيون كاروانهاي عتبات به تلاوت

حجت الاسلام بهجتي تصريح كرد: مسئولان كاروانها بايد براي بهره مند شدن زائران از تمامي اماكن مقدسه و با هدف معرفت افزايي در حرم ها را بيشتر مورد توجه قرار دهند.

...

روحانيون كاروانهاي عتبات به تلاوت قرآن كريم زائران در حرم ها

حجت الاسلام بهجتي تصريح كرد: مسئولان كاروانها بايد براي بهره مند شدن زائران از تمامي اماكن مقدسه و با هدف معرفت افزايي در حرم ها را بيشتر مورد توجه قرار دهند.

...

روحانيون كاروانهاي عتبات به تلاوت

حجت الاسلام بهجتي تصريح كرد: مسئولان كاروانها بايد براي بهره مند شدن زائران از تمامي اماكن مقدسه و با هدف معرفت افزايي در حرم ها را بيشتر مورد توجه قرار دهند.

...

روحانيون كاروانهاي عتبات به تلاوت قرآن كريم زائران در حرم ها

حجت الاسلام بهجتي تصريح كرد: مسئولان كاروانها بايد براي بهره مند شدن زائران از تمامي اماكن مقدسه و با هدف معرفت افزايي در حرم ها را بيشتر مورد توجه قرار دهند.

...

روحانيون كاروانهاي عتبات به تلاوت

حجت الاسلام بهجتي تصريح كرد: مسئولان كاروانها بايد براي بهره مند شدن زائران از تمامي اماكن مقدسه و با هدف معرفت افزايي در حرم ها را بيشتر مورد توجه قرار دهند.

...

روحانيون كاروانهاي عتبات به تلاوت قرآن كريم زائران در حرم ها

حجت الاسلام بهجتي تصريح كرد: مسئولان كاروانها بايد براي بهره مند شدن زائران از تمامي اماكن مقدسه و با هدف معرفت افزايي در حرم ها را بيشتر مورد توجه قرار دهند.

...

روحانيون كاروانهاي عتبات به تلاوت

حجت الاسلام بهجتي تصريح كرد: مسئولان كاروانها بايد براي بهره مند شدن زائران از تمامي اماكن مقدسه و با هدف معرفت افزايي در حرم ها را بيشتر مورد توجه قرار دهند.

...

روحانيون كاروانهاي عتبات به تلاوت قرآن كريم زائران در حرم ها

حجت الاسلام بهجتي تصريح كرد: مسئولان كاروانها بايد براي بهره مند شدن زائران از تمامي اماكن مقدسه و با هدف معرفت افزايي در حرم ها را بيشتر مورد توجه قرار دهند.

Europe content
Asia/Pacific content
Asia/Pacific content
Asia/Pacific content
Asia/Pacific content
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image